GO-LOGO

Innovatieve school

VERNIEUWENDE DIDACTIEK EN MATERIALEN

Voor wiskunde kiezen we in de kleuterafdeling en de lagere klassen voor de IJSBERGDIDACTIEK. Deze vindt zijn oorsprong in leertheorieën en het wiskundeonderwijs uit Singapore. De nadruk ligt op het aanschouwelijk én aantrekkelijk maken van wiskunde voor àlle leerlingen aan de hand van heel veel materialen en spelvormen. Door er voor te zorgen dat leerlingen in de eerste plaats inzicht verwerven in getalinhoud en getalstructuur, werken we aan de basis (het ijs dat niet zichtbaar is, maar onder water zit). Het formele rekenen, zoals het maken van sommen, is dan het topje van de ijsberg.

Ben Jacobs, pedagogisch begeleider wiskunde voor het basisonderwijs: “We focussen ons nog te veel op sommen in plaats van op getal- en structuurbegrip. Als kinderen zich geen mentaal beeld van een getalstructuur kunnen vormen, blijven ze tellend rekenen en overbelasten ze hun werkgeheugen.

Wiskunde is heel wat anders dan formules van buiten leren. Neem ½ : ¼. Je kan de kinderen een regel of trucje leren: breuk x omgekeerde breuk. De leerlingen passen dat dan gewoon toe. Je kan de leerlingen ook laten ervaren dat ¼ twee keer in ½ past.

Kiezen voor de inzichtelijke weg levert meer leerwinst op.”

MUZISCHE VORMING IN ATELIERWERKING

Het vak ‘muzische vorming’ omvat beweging, muziek, drama, beeld en media. Elke vrijdagnamiddag werken we aan de leerplandoelen MV in een atelier. Dan maken we kleine, klasoverschrijdende groepjes per graad. Elke groep werkt met een begeleider die zijn eigen talent benut om de leerlingen vaardiger te maken.

21ste EEUWSE VAARDIGHEDEN

Dit zijn de vaardigheden die we allemaal nodig hebben in onze huidige ‘kennissamenleving’ en die van de toekomst. Onze maatschappij is immers veranderd van een industriële samenleving, naar een kennissamenleving. Het onderwijs moet hier dus op anticiperen:

- De leerkrachten zijn geen bron van kennis, maar coaches die de leerprocessen begeleiden,

- Lessen zijn niet meer gebaseerd op kennis, inzicht en toepassing, maar wel op analyseren, synthetiseren en evalueren

- Waar kinderen vroeger eerder ‘passief’ leerden (met een leerkracht vooraan die alles doceert) evolueerden we naar ‘actief’ leren (waarbij kinderen zelf onderzoeken)

- We leren niet alleen binnen de klaslokalen, maar in interactie met onze omgeving, binnen en buiten de school.

Op deze manier kunnen we onze leerlingen dus voorbereiden op de maatschappij waar ze deel van uit (zullen) maken. Immers, de jobs waarbij mensen gebruik moeten maken van vaardigheden als probleemoplossend vermogen, samenwerken, creativiteit gebruiken, … nemen toe.

We werken in de klassen met afwisselende, activerende en interactieve werkvormen en toepassingsgerichte opdrachten. Onze leerkrachten creëren vaak situaties waarin samenwerkend leren wordt gestimuleerd. Het doelgericht inzetten van ICT is hierbij belangrijk.

DIGIBORDEN, TABLETS EN CHROMEBOOKS

In de kleuterafdeling worden de tablets bewust ingezet in hoekenwerk. Elke klas in de lagere afdeling heeft een digitaal bord. Heel handig: de leerkracht kan werkboeken projecteren en invullen, de lessen aanschouwelijk maken met interessant beeld- en geluidsfragmenten, … Elke klas beschikt ook over een ruim aantal tablets en chromebooks.